Oddział Parafialny i Koło Środowiskowe

W ramach parafii mogą być powoływane Oddziały (Koła) KSM. Oddziały Stowarzyszenia obejmują teren parafii lub jej część (gdy jest więcej oddziałów). Koła zwykle powstają na terenie szkoły lub innego środowiska. Najwyższą władzą Oddziału (Koła) jest Walne Zebranie członków, odbywające się przynajmniej raz w roku. Uczestniczą w nim obowiązkowo wszyscy członkowie zwyczajni i juniorzy (Statut §7) oraz Ksiądz Asystent Oddziału (Koła). Prawa i obowiązki Oddziału (Koła) określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin. Kierownictwo Oddziału (Koła) stanowią: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik oraz 2-ch członków (w razie potrzeby), a także Ksiądz Asystent. Odpowiedzialność za Oddział (Koło) spoczywa na księdzu proboszczu parafii na terenie, której jest Oddział (Koło).

Jeśli jest odpowiednia ilość członków, w ramach Oddziału (Koła) podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału (Koła) wybierana jest na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący i 2-ch członków. Obowiązki Komisji określa Statut Stowarzyszenia (§42) oraz Regulamin.

Również w ramach Oddziału (Koła) – o ile jest odpowiednia ilość członków, podczas Walnego Zebrania Oddziału (Koła) wybierany jest na okres 2 lat Sąd Koleżeński w składzie: przewodniczący i 2-ch członków. Obowiązki Sądu Koleżeńskiego określa Statut Stowarzyszenia §43) oraz Regulamin.

W ramach oddziału (koła) można powoływać zastępy i sekcje. Zastępy tworzą członkowie Oddziału (Koła) pod kątem formacji (podział według kryterium wieku, stażu), zaś sekcje tworzone są według zainteresowań i możliwości członków oraz według potrzeb środowiska. Zarówno zastępy jak i sekcje mogą mieć odrębne spotkania, za które odpowiada Kierownictwo Oddziału (Koła).

Jak założyć nowy oddział ?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży posiada osobowość prawną. Wynikają z tego pewne przywileje, które reguluje osobna ustawa o stowarzyszeniach. Możliwości działania są dlatego szersze i bardziej różnorodne. By założyć nowy oddział przy parafii, należy skontaktować się z biurem diecezjalnym KSM, a najlepiej z którymkolwiek z członków Zarządu Archidiecezjalnego.

Po wielu latach nieobecności powoli powstają katolickie stowarzyszenia. Trzeba z pewnością jeszcze wielu lat, by mogły rozwinąć się z pełnym dynamizmem. Być może wielu wiernym brakuje jeszcze zrozumienia dla idei katolickich stowarzyszeń. Jednak tylko przez ścisłe połączenie sił i mocne zespolenie ducha można dziś skutecznie realizować apostolskie zadania i obronić jego owoce. Nawet największa działalność apostolska, realizowana jednak w pojedynkę, często skazana jest na porażkę. Obecnie potrzebą czasu jest społeczne świadczenie o wierze i wspólnotowe dzieło ewangelizacyjne. Szansą jest KSM. Powinniśmy skorzystać z tej szansy, której pozbawione były poprzednie pokolenia. Być może w ten sposób młodzież da początek wiośnie Kościoła, o której tak często mówił Jan Paweł II. Właśnie do młodych skierował swoje wołanie: „Nie możecie trwać w bezczynności…”

Zarząd Diecezjalny

W diecezji KSM powołuje biskup diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje Księdza Asystenta jako swego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia, w którym biorą udział – zgodnie ze Statutem (§33) – prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia. Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny wybierany podczas Zjazdu Diecezjalnego zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§34) oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego. Diecezjalny Zarząd KSM tworzą: prezes (mianowany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów wybranych podczas Zjazdu), z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ksiądz Asystent. Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do Krajowej Rady.

Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§37) oraz Regulamin.

Obowiązki poszczególnych członków Zarządu Diecezjalnego określa Regulamin Prac Zarządu Diecezjalnego.

Godło KSM

Godło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest wyrazem świadomości młodych katolików i Polaków. Posiada długoletnią tradycję. Sięga swoimi korzeniami do czasów zaborów, kiedy to istniało i działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, przekształcone w latach międzywojennych w wyniku inspiracji Akcji Katolickiej w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Godło Stowarzyszenia powstało w wyniku połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa ono wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.

Tłem godła jest kolor żółty, symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obiera sobie za wzór do naśladowania i pomocy w pracy nad sobą. Bóg i Ojczyzna to najwyższe ideały, w imię których młodzi starają się zmieniać otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła, wartości ojczyźniane. Dla rzeczywistości ziemskich Stowarzyszenie świadomie i celowo usiłuje organizować różne dziedziny życia młodzieżowego, tak w wymiarze prywatnym, jak i społecznym. Organizacja jest dla członków KSM’u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które Godło symbolizuje, tj. gotowość służby Bogu i Ojczyźnie.

Godło KSM

Patroni KSM


Św. Stanisław Kostka

Urodził się w Rostkowie nad Przasnyszem w 1550 roku jako syn kasztelana zakroczymskiego. Mając 14 lat został wyprawiony ze starszym bratem Pawłem do Wiednia. Uczęszczał tam do gimnazjum, czyniąc postępy w nauce. Żył równocześnie intensywnym życiem religijnym. Do choroby w 1565r. zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć w 1567 roku ucieka do Bawarii, skąd zostaje skierowany do Rzymu, gdzie następnie wstępuje do Towarzystwa Jezusowego. Zachwyca tam wszystkich swoją duchową dojrzałością i rozmodleniem. W sierpniu następnego roku zapada na malarię i umiera późnym wieczorem w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1670 roku zostaje ogłoszony błogosławionym, a uroczysta kanonizacja nastąpiła w 1726 roku.

Bł. Karolina Kózkówna

Urodziła się w 1898 roku w wiosce Wal-Ruda (parafia Radłów) jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzeckiej. Religijna atmosfera domu Kózków w swych różnorodnych i autentycznych przejawach z łatwością była dostrzegana przez sąsiadów, którzy chętnie schodzili się do nich na czytanie książek religijnych, śpiewanie pieśni i wspólną modlitwę. Naukę szkolną Karolina ukończyła w 1911 roku, wtedy też zaczęła przejmować na siebie coraz więcej obowiązków domowych. Karolina bardzo lubiła się modlić. W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 km sanktuarium tuchowskiego lub do Odporyszowa. Z wielką radością nosiła w procesjach parafialnych fereton Matki Niepokalanej. W dniu 18 listopada 1914 roku poniosła śmierć męczeńską z rąk rosyjskiego żołnierza w obronie czystości.

Elementy tożsamości


Odznaka

Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem KSM-u.

Symbol godła jest też umieszczany na drukach organizacyjnych, dyplomach. Odznakami dysponuje tylko Prezydium Krajowej Rady i są rozprowadzane za pośrednictwem Zarządów Diecezjalnych.

Sztandar

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego na ważnych uroczystościach kościelnych (np. procesja Bożego Ciała) i organizacyjnych (np. zjazdy, wybory, Uroczystość Chrystusa Króla). Podczas Mszy św. poczet sztandarowy zachowuje się według obowiązujących zwyczajów, ponadto sztandar opuszczamy podczas przyrzeczenia i hymnu. Powinien go posiadać Zarząd Diecezjalny, oddziałom i kołom zaleca się to w miarę możliwości. Aczkolwiek nie określa się ściśle wyglądu sztandaru, to jednak nie może na nim zabraknąć wizerunku patrona naszej organizacji, godła i hasła.

Hasło i pozdrowienie organizacyjne

Pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo „Gotów!”. Ma ono głęboką treść ideową. KSM-owicz jest gotów oddać wszystkie siły na służbę Bogu i Ojczyźnie; jest gotów do wysiłku i trudu dla osiągnięcia celu organizacji; jest gotów do stałego rozwoju duchowego przez ciągłe dokształcanie religijne; jest gotów ponieść upokorzenie i niewygodę, byle nie zaprzeć się swoich ideałów, które uważa za najlepsze; jest gotów do wysiłku fizycznego i wstrzemięźliwości; przez sumienną naukę stara się przygotować do pracy dla dobra Ojczyzny w dorosłym życiu.

W oparciu o to słowo zbudowane jest nasze zawołanie: „Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów? „ odzew: „ Gotów! „. Należy je używać na zakończenie zebrań. Wymawia je zawsze prezes lub zastępca, ewentualnie ktoś z Kierownictwa czy Zarządu, a wszyscy zebrani głośno odpowiadają: Gotów!

Przyrzeczenie

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego (w co powinno być wliczone odpowiednie szkolenie) przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Aczkolwiek nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. Dlatego niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa, by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpowiedzialnie. Tak potraktowane przyrzeczenie będzie na pewno dotrzymane. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji. Szanujący się oddział nie dopuści do przyrzeczenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy ten cel znają i pragną realizować.

Przyrzeczenie powinno się odbywać raz w roku w święto patronalne KSM-u (Chrystusa Króla Wszechświata), najlepiej uroczyście podczas Mszy św. czy akademii w obecności Zarządu Diecezjalnego.

Legitymacja

Legitymację otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. Jest na niej zdjęcie, dane personalne, kod statystyczny, godło KSM. Forma legitymacji jest zunifikowana w całym kraju. Dysponuje nimi Prezydium Krajowej Rady, a wydawane są przez Zarządy Diecezjalne, które powinny prowadzić szczegółową ich ewidencję.

Posługiwanie się legitymacją razem z odznaką jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnatrz.

Co można robić w KSM-ie?


Działalność turystyczna i sportowa:

 • organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych,
 • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie klubów sportowych,
 • organizacja turniejów i zawodów,
 • organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich itp,
 • organizowanie kolonii letnich, obozów wędrownych itp.

Działalność kulturalno-oświatowa:

 • prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, kosmetycznych itp.,
 • organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej,
 • prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami,
 • prowadzenie bibliotek parafialnych,
 • prowadzenie wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi),
 • organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci,
 • prowadzenie klubo-kawiarni,
 • organizowanie festynów, loterii,
 • przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich itp.,
 • udzielanie korepetycji,
 • prowadzenie półkolonii.

Działalność charytatywna:

 • organizowanie wigilii, ewentualnie opłatka dla samotnych,
 • organizowanie zbiórek ubrań dla ubogich (np. z okazji tygodnia miłosierdzia),
 • pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych,
 • przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych,
 • odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka,
 • praca z niepełnosprawnymi,
 • wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.

Działalność religijna:

 • przygotowanie liturgii Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew),
 • przygotowanie innych nabożeństw (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec),
 • prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych,
 • apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).

Inne:

 • prowadzenie biura komputerowego,
 • spotkanie ze Św. Mikołajem dla najmłodszych,
 • kolędowanie,
 • gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Hymn KSM

Hymnem dzisiejszego KSM-u jest pieśń „Hej do apelu stańmy wraz” śpiewana na melodię Roty. Wyraża jeden z celów naszej organizacji, jakim jest budowa „Polski Bogu miłej”, zachęca do pracy i nauki („Ojczyzna wolna wzywa nas do pracy ręką, głową”), jednocześnie umieszcza całość naszej doczesnej działalności w perspektywie Bożej („sztandarem naszym będzie krzyż”), wzywając do apostolstwa katolickiego przez uświęcenie siebie i środowiska. Przedwojenny KSMM miał jeszcze drugi hymn: „My chcemy Boga”, który był hymnem wszystkich organizacji wchodzących w skład Akcji Katolickiej. Śpiewano wówczas „My ‘chcemy Boga” na początku spotkań, zaś „Hej do apelu” na koniec. ‘Warto szerzyć taką tradycję, biorąc pod uwagę fakt, że Akcja Katolicka ponownie zaczyna się odradzać, a także wysoki walor wychowawczy tej pieśni, streszczający ideę przewodnią naszego apostolstwa, by całość życia katolickiego narodu przepełnić Bogiem i Jego prawem. Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa.

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)