Oddział Parafialny i Koło Środowiskowe

W ramach parafii mogą być powoływane Oddziały (Koła) KSM. Oddziały Stowarzyszenia obejmują teren parafii lub jej część (gdy jest więcej oddziałów). Koła zwykle powstają na terenie szkoły lub innego środowiska. Najwyższą władzą Oddziału (Koła) jest Walne Zebranie członków, odbywające się przynajmniej raz w roku. Uczestniczą w nim obowiązkowo wszyscy członkowie zwyczajni i juniorzy (Statut §7) oraz Ksiądz Asystent Oddziału (Koła). Prawa i obowiązki Oddziału (Koła) określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin. Kierownictwo Oddziału (Koła) stanowią: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik oraz 2-ch członków (w razie potrzeby), a także Ksiądz Asystent. Odpowiedzialność za Oddział (Koło) spoczywa na księdzu proboszczu parafii na terenie, której jest Oddział (Koło).

Jeśli jest odpowiednia ilość członków, w ramach Oddziału (Koła) podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału (Koła) wybierana jest na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący i 2-ch członków. Obowiązki Komisji określa Statut Stowarzyszenia (§42) oraz Regulamin.

Również w ramach Oddziału (Koła) – o ile jest odpowiednia ilość członków, podczas Walnego Zebrania Oddziału (Koła) wybierany jest na okres 2 lat Sąd Koleżeński w składzie: przewodniczący i 2-ch członków. Obowiązki Sądu Koleżeńskiego określa Statut Stowarzyszenia §43) oraz Regulamin.

W ramach oddziału (koła) można powoływać zastępy i sekcje. Zastępy tworzą członkowie Oddziału (Koła) pod kątem formacji (podział według kryterium wieku, stażu), zaś sekcje tworzone są według zainteresowań i możliwości członków oraz według potrzeb środowiska. Zarówno zastępy jak i sekcje mogą mieć odrębne spotkania, za które odpowiada Kierownictwo Oddziału (Koła).

Jak założyć nowy oddział ?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży posiada osobowość prawną. Wynikają z tego pewne przywileje, które reguluje osobna ustawa o stowarzyszeniach. Możliwości działania są dlatego szersze i bardziej różnorodne. By założyć nowy oddział przy parafii, należy skontaktować się z biurem diecezjalnym KSM, a najlepiej z którymkolwiek z członków Zarządu Archidiecezjalnego.

Po wielu latach nieobecności powoli powstają katolickie stowarzyszenia. Trzeba z pewnością jeszcze wielu lat, by mogły rozwinąć się z pełnym dynamizmem. Być może wielu wiernym brakuje jeszcze zrozumienia dla idei katolickich stowarzyszeń. Jednak tylko przez ścisłe połączenie sił i mocne zespolenie ducha można dziś skutecznie realizować apostolskie zadania i obronić jego owoce. Nawet największa działalność apostolska, realizowana jednak w pojedynkę, często skazana jest na porażkę. Obecnie potrzebą czasu jest społeczne świadczenie o wierze i wspólnotowe dzieło ewangelizacyjne. Szansą jest KSM. Powinniśmy skorzystać z tej szansy, której pozbawione były poprzednie pokolenia. Być może w ten sposób młodzież da początek wiośnie Kościoła, o której tak często mówił Jan Paweł II. Właśnie do młodych skierował swoje wołanie: „Nie możecie trwać w bezczynności…”